เมนู ควรรู้ก่อนจะตรวจสภาพรถ


รถที่ต้องตรวจสภาพก่อนต่อภาษี
อัตราค่าบริการในการตรวจสภาพรถ
การนับอายุรถที่ต้องตรวจสภาพรถ
 

<<< การนับอายุรถที่ต้องตรวจสภาพรถ >>>

 การนับอายุรถที่จะต้องตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

1. รถที่มีอายุใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่
   - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
   - รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
   - รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
ตัวอย่าง
นายแดง นำรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) หมายเลขทะเบียน กฮ 1 แม่ฮ่องสอน ซึ่งจดทะเบียนรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 จะครบกำหนดต้องนำรถไปตรวจสภาพรถครั้งแรกเพื่อเสียภาษีประจำปีในรอบปีที่ 8 ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 นายแดงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ ณ สถานตรวจสภาพรถก่อนถึงวันครบกำหนดวันสิ้นอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553)

2. รถที่มีอายุใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่
   
- รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
ตัวอย่าง
นายแดง นำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)  หมายเลขทะเบียน ฮฮฮ 999 แม่ฮ่องสอน ซึ่งจดทะเบียนรถครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2546 จะครบกำหนดต้องนำรถไปตรวจสภาพรถครั้งแรกเพื่อเสียภาษีประจำปีในรอบปีที่ 6 ก่อนวันสิ้นอายุภาษีประจำปีในวันที่ 1 มิถุนายน 2551 นายแดงสามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถ ณ สถานตรวจสภาพรถก่อนถึงวันครบกำหนดวันสิ้นอายุภาษีประจำปีได้ไม่เกิน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2551)

 

Copyright (c) 2013 TROTHAI.NET . All rights reserved.